login
Inicia sessió

register
Registra't

Apren Java amb Àlex

Instal·lació i ús del netbeans

El IDE(integrated development environment) que anem a gastar es el netbeans.

Un IDE és un programa informàtic compost per un conjunt d'eines de programació. En definitiva, un programa per a programar programes xD.

Archius necessaris:

>JDK(Java Development Kit): http://java.sun.com/javase/downloads/widget/jdk6.jsp ( trieu la plataforma: Windows, linux, solaris)

>Netbeans: http://netbeans.org/downloads/index.html ( trieu idioma i si voleu sols la part de java o la que posa "tot" )

Passos a seguir:

>Instal·lar JDK

>Instal·lar Netbenas

** Es precis fer-ho amb eixe ordre netbeans necessita tindre instal·lat el JDK, si no, no vos deixara continuar amb la instal·lació **

Creació del primer programa amb Java:

1.- Vista preliminar de l'aplicació:

2.- Creació del primer projecte:

NO ESTA ACABAT !!! ARA NO PUC ... HO DEIXE PER A NO PERDRE LA FEÏNA FETA ... ;)

Comentaris (0)27-05-2010 09:09:14

Fonaments

Bé primer que tot, explicaré els conceptes bàsics:

-Programa -> Conjunt d'operacions que es fan sobre unes dades d'entrada per a produïr unes dades de sortida.

-Programació -> Disseny i creació de programes que ens permeten una tasca o un problema determinat. Analitzarem el problema a resoldre, buscàrem el millor mètode per a la seva resolució per a posteriorment implementar-lo en un llenguatge de programació.

-Dada -> Anomenem dada a cualsevol objecte amb el cual opera un algoritme ( consta de tres parts: identificador,tipus,valor)

>Identificador: Nom utilitzat per un programa per a referir-se a una dada.

.Normes per als noms:

* Poden estar construïts per lletres i dígits i en alguns casos per el caràcter subratllat.

* Cal que comencen per una lletra.

* No deuen contenir espais.

* El nombre màxim de caràcters, depèn del compilador.

* El nom assignat té que tindre alguna relació amb la informació associada

>Tipus de dades:

.Simples:

* Enter: 12, -31 ... etc

* Reals: 1.5,-25.5 ... etc

* Logic: true,false

* Caràcter: a,%,^ ... etc (compost sols per una lletra/simbol)

* Cadena: asd,dsa ... etc (compost per una o mes lletres/simbols)

>Valor: El valor que té en un moment donat de l'execució del programa.

-Constants: Objecte o valor que no varia el valor durant l'execució del programa

-Variables: Objecte o valor que pot variar el valor durant l'execució del programa

-Funcions: Codi encapsulat al que li podem passar variables i ens pot retornar variables o fer qualsevol tasca.

-Operadors: Mitjançant els operadors es construeixen expressions.

Hi ha dos aspectes a tindre en compte:

>Quines operacions podem definir entre dades d'un tipus donat.

>Quin es l'ordre de precedència entre els operadors ( primer es calcularan els parèntesis com en matemàtiques).

1.- Exponenciació.

2.- * i /

3.- div i mod

4.- + i -

-Operadors relacionals:

-Operadors lògics:


-Lleis de Morgan:


-Regles de prioritat:
** Se m'ha quedat un poc plom i llarg, però era necessari :P **

Comentaris (0)26-05-2010 15:22:36Teoria

Benvinguts padawans de la programació !!! xDxD

Bé em presente: Soc Àlex (apalomares) usuari de flog.cat i m'agradaria compartir amb vosaltres el món de la programació :D

En aquest blog aniré penjant explicacions i exemples de programes fets amb java

A més a més resoldre dubtes si algú els te ;)


Veig una afluència per aquest post escassa .... però bé ... jo tinc ganes :)

Comentaris (7)25-05-2010 21:31:51Autor