login
Inicia sessió

register
Registra't

Apren Java amb Àlex

Fonaments

Bé primer que tot, explicaré els conceptes bàsics:

-Programa -> Conjunt d'operacions que es fan sobre unes dades d'entrada per a produïr unes dades de sortida.

-Programació -> Disseny i creació de programes que ens permeten una tasca o un problema determinat. Analitzarem el problema a resoldre, buscàrem el millor mètode per a la seva resolució per a posteriorment implementar-lo en un llenguatge de programació.

-Dada -> Anomenem dada a cualsevol objecte amb el cual opera un algoritme ( consta de tres parts: identificador,tipus,valor)

>Identificador: Nom utilitzat per un programa per a referir-se a una dada.

.Normes per als noms:

* Poden estar construïts per lletres i dígits i en alguns casos per el caràcter subratllat.

* Cal que comencen per una lletra.

* No deuen contenir espais.

* El nombre màxim de caràcters, depèn del compilador.

* El nom assignat té que tindre alguna relació amb la informació associada

>Tipus de dades:

.Simples:

* Enter: 12, -31 ... etc

* Reals: 1.5,-25.5 ... etc

* Logic: true,false

* Caràcter: a,%,^ ... etc (compost sols per una lletra/simbol)

* Cadena: asd,dsa ... etc (compost per una o mes lletres/simbols)

>Valor: El valor que té en un moment donat de l'execució del programa.

-Constants: Objecte o valor que no varia el valor durant l'execució del programa

-Variables: Objecte o valor que pot variar el valor durant l'execució del programa

-Funcions: Codi encapsulat al que li podem passar variables i ens pot retornar variables o fer qualsevol tasca.

-Operadors: Mitjançant els operadors es construeixen expressions.

Hi ha dos aspectes a tindre en compte:

>Quines operacions podem definir entre dades d'un tipus donat.

>Quin es l'ordre de precedència entre els operadors ( primer es calcularan els parèntesis com en matemàtiques).

1.- Exponenciació.

2.- * i /

3.- div i mod

4.- + i -

-Operadors relacionals:

-Operadors lògics:


-Lleis de Morgan:


-Regles de prioritat:
** Se m'ha quedat un poc plom i llarg, però era necessari :P **

Comentaris (0)26-05-2010 15:22:36Teoria

Escriu un nou comentari:

Comentari extern

Nom:


Registrar-me a flog.cat

Usuaris registrats

Usuari de flog.cat:

Contrasenya: